MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
  SATICI:
  Adı: ExpoSport Fuarcılık A.ş.
  Adresi: 7685 Sok. No: 2 Latife Hanım Mah. Karşıyaka İZMİR Türkiye
  Telefon: +902323630050
  MERSIS NO: 0381100789500001
  E mail: info@expo-sport.com
  ALICI/TÜKETİCİ: [] Telefon: []
  Adresi : [] E-posta: []
  İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde SATICI ve ALICI ayrı ayrı ‘Taraf” birlikte ‘Taraflar” olarak
  anılacaktır.
  2.1.
  3.1.
  3.2.
 2. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER/HİZMETLER
  Sipariş konusu Ürünler/Hizmetler, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”)
  akdedilmesinden önce www.npcturkey.com veya www.expo-sport.com adresinden seçmiş ve
  ödemesini yapmış olduğunuz etkinliklere katılım biletleri ve ya katılım ücretleri konusunu kapsar.
 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.npcturkey.com – www.exposport.com alan adlı internet sitesinden (“Site”) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı,
  İnternet Sitesi’nde yazılı nitelikteki, satış fiyatı internet sitesinde ve ön bilgilendirme formunda
  belirtilen ve bu şartlar altında ALICI’ya sunulan ürünün/hizmetin satışına ilişkin olarak 6502
  sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
  (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
  ALICI, yukarıda belirtilen satışa konu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi,
  ödeme şekli ve benzeri tüm bilgiler ile Cayma Hakkı ve İade Politikası konusunda bilgi sahibi
  olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü/
  hizmeti ödeme işlemlerini tamamlayarak satın aldığını kabul ve beyan eder.
 4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  2
  4.1.
  4.2.
  4.3.
  4.4.
  4.5.
  4.6.
  4.7.
  4.8.
  İşbu Sözleşme’nin tarafları ALICI ile SATICI’dır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’de belirlenen
  yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili tüm sorumluluk Sözleşme’nin taraflarına aittir.
  ALICI, www.npcturkey.com www.expo-sport.com sitesinde sunulan herhangi bir etkinlik veya
  yarışmaya katılım yahut izlemek için esas olarak kayıt ekranında bulunan formu doldurmalıdır.
  ALICI, gerek kendisinden gerekse de ödeme için kullanılan bankadan kaynaklanan herhangi bir
  nedenle Sözleşme konusu ürün/hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya ödeme işleminin iptal
  edilmesi gibi hallerde, SATICI’nın Sözleşme konusu ürün/hizmet kapsamındaki edimini ifa
  etme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  ALICI, site üzerinden satın almak istediği ürün/hizmet için SATICI tarafından belirlenen satış
  bedelinin fahiş olmadığını, satın alma esnasında seçili ürün(ler)/hizmet(ler) için belirlenmiş olan
  bedelinin SATICI tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebileceğini, bu doğrultuda kayıt
  ekranında uzun süreli bekleme gerçekleşmesi ve satın alma işleminin sürüncemede bırakılması
  durumunda seçili ürün/hizmet için belirlenen satış bedelinin de değişebileceğini, bu durumda
  SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
  ALICI, satın almış olduğu yarışma katılım bileti ve ya etkinlikleri izleme biletini, kurallara
  uymadığı takdirde kullanamayacağını ve devredemeyeceğini; Sözleşme’de sayılan
  yükümlülüklerine uymaması halinde ise SATICI’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi
  zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  SATICI, ALICI tarafından satın alınan yarışma katılım bileti ve etkinlik biletierini katılım için
  gereken koşulları ve bilgileri satış işleminin tamamlanmasını takiben makul süre içerisinde
  ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.
  SATICI tarafından bildirilen bilgiler ve koşullar doğrultusunda İzmir Fuar Alanı Expo Sport
  İzmir Fuarında gerçekleştirilecek olan yarışma/etkinliğe ALICI’nın, SATICI kusuru ile
  katılamama hariç olmak üzere, kendisinden kaynaklanan sebeplerle katılmaması, hizmetin
  kesintiye uğraması durumlarında SATICI’nın bir sorumluluğu bulunmayacak olup, ALICI satın
  almış fakat katılmamış olduğu yarışma/etkinlik için telafi talebinde bulunmayacağını peşinen
  kabul, beyan ve taahhüt eder.
  ALICI, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden yapacağı alışveriş işlemi esnasında verdiği
  kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe
  aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve
  defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 5. CAYMA HAKKI
  5.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında çıkarılan Mesafeli Sözleşmeler
  Yönetmeliği uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında
  teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz”. İşbu
  Sözleşme’nin konusu Elektronik ortamda sunulan eğitim paketleri, hizmetler veya ürünler
  3
  5.2.
  5.3.
  5.4.
  olduğundan ötürü ALICI’nın bu Sözleşme kapsamında kanundan doğan CAYMA HAKKI
  BULUNMAMAKTADIR.
  SATICI tarafından belirlenen tüketici lehine cayma politikası kapsamında ise ALICI, ödemeyi
  tamamlayarak satın almış olduğu yarışma/etkinlik biletlerini, SATICI tarafından bildirilen
  yarışma/etkinlik başlangıç zamanından en az 90(doksan) gün öncesinden bildirmek koşuluyla
  iade edebilecek, hiçbir tazminat ve kesinti ile karşılaşmaksızın sözleşmeden dönme hakkına
  sahip olacaktır.
  ALICI, 5.2 maddesinde belirtilen iade talebini info@expo-sport.com adresine e-mail atarak
  SATICI’ya bildirecektir. Ürün/Hizmet için yapılan ödemenin iadesi, ödeme yöntemine bağlı
  olarak ALICI’nın kredi kartına veya banka hesabına iade talebinden itibaren 10 gün içerisinde
  gerçekleştirilecektir.
  Cayma ve İade hakkı ile ilgili bu Sözleşme’de düzenlenmeyen hususlarda işbu Sözleşme’nin
  ayrılmaz bir parçası olan Cayma Hakkı ve İade Politikası hükümleri uygulanacaktır.
 6. FİYATLARA VE ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER
  6.1.
  6.2.
  ALICI tarafından Site’den satın alınan ürünlerin/hizmetlerin bedeli, kayıt ekranında ve
  ALICI’ya elektronik ortamda gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Aksi ayrıca
  belirtilmedikçe, fiyatlara KDV dahildir.
  ALICI tarafından kredi kartı ile taksitli alışveriş yapılması durumunda ALICI’nın Site’de seçmiş
  olduğu taksit sayısı geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında
  yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli olup SATICI’nın bu ve benzeri ödeme
  konularında herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 7. MÜCBİR SEBEPLER
  7.1. Taraflar arasındaki Sözleşme’nin düzenlendiği tarihte var olmayan ve SATICI’nın kontrolü
  dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla SATICI’nın Sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını
  kısmen ya da tamamen veya zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran doğal afetler (deprem,
  sel, yangın, kasırga vb.), sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), salgın
  hastalıklar, mevzuatla getirilen yasaklamalar ve engellemeler, ablukalar, ambargolar, kişilerin özel
  4
  mal varlığına büyük çaplı ve tamamen el koymalar, büyük ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar
  ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri haller mücbir sebep olarak kabul edilir.
  7.2. Mücbir Sebep durumunda SATICI, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak
  makul süre için erteleyebilir ya da ödenen bedelin iadesini yaparak yerine getirmekten tazminatsız
  olarak kaçınabilir.
  7.3. Mücbir sebebin 30 günden fazla sürmesi halinde ALICI işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği
  bedelin iadesini talep edebilir. ALICI tarafından yapılan ödemelerin iadesi hususunda işbu
  Sözleşme ile Cayma Hakkı ve İade Politikası hükümleri uygulanacaktır.
 8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ
  8.1. Taraflar, işbu Sözleşme sebebiyle aralarında doğacak her türlü uyuşmazlıkta Taraflar’ın ticari
  defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk
  Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil hükmünde olacağını kabul, beyan
  ve taahhüt eder.
  8.2. İşbu Sözleşme ALICI’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda
  düzenlenmiş ve onaylanmıştır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme, Taraflar arasında yazılı sözleşme
  yapılmış gibi hüküm ve sonuç doğurur.
  8.3. İşbu Sözleşme’nin uygulamasından kaynaklanacak ihtilafların çözümünde 6502 Sayılı Tüketicinin
  Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı
  Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ’de belirlenen sınırlar
  gözetilerek ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki
  Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.
  Adı: ExpoSport Fuarcılık A.ş.
  Adresi: 7685 Sok. No: 2 Latife Hanım Mah. Karşıyaka İZMİR
  Türkiye
  Telefon: +902323630050
  MERSIS NO: 0381100789500001
  E mail: info@expo-sport.com
  ALICI:
  Telefon:
  Adresi :
  E-posta:
  IP Adresi:

©2024 NPC PRO TURKEY

KVKK - MESAFELİ SATICI SÖZLEŞMESİ

Exposport Fuarcılık A.Ş

7685 Sokak No: 2 Latife Hanım Mahallesi 

Karşıyaka-İzmir

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?